Adoratie

Over het aanbidden van een dominante vrouw

Auteur: Peter


Sardax 2015-01-07bEenieder die zich in de wereld van de BDSM heeft verdiept weet dat veel dominante vrouwen worden omringd door een schare van bewonderaars. Het zijn veelal (maar niet uitsluitend) mannen die met ontzag naar deze vrouwen kijken, in haar buurt willen zijn, en hunkeren naar haar aandacht. In sommige gevallen neemt deze bewondering de vorm van aanbidding aan. Venus in Bont heeft ook een diep ontzag voor overheersende vrouwen en wil eens stilstaan bij deze aanbidding.

Wat betekent dit woord – aanbidding – eigenlijk? Wikipedia omschrijft het als volgt: ‘…het bewijzen van (goddelijke) eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd’. En bij een snelle zoektocht naar synoniemen komen termen als verering, glorificatie en verheerlijking tevoorschijn. De associatie met religie en religieuze gebruiken is onontkoombaar. Wie een dominante vrouw aanbidt benadert haar als een Godin.

AanbiddingLaten we ons een scène voorstellen, van een man die op zijn knieën zit, aan de voeten van een aantrekkelijke meesteres. Deze man is naakt, en hij kust de voeten van de vrouw die op een luxe zetel voor hem zit en op hem neerkijkt. Hij aanbidt haar. Hij is haar onderdaan, haar volgeling.

In deze scène is sprake van een ongelijke verdeling van status. Door zijn adoratie maakt de knielende man zichzelf kleiner en nietiger. Hij erkent haar als zijn meerdere en biedt zichzelf aan. In wezen draagt hij de macht over zichzelf vrijwillig aan haar over.

Worship2Hier dringt zich een vraag op. Waarom aanbidt deze onderdaan deze dominante vrouw? Of beter: waaraan ontleent deze vrouw haar status en macht? Een mogelijk, en waarschijnlijk voor de hand liggend antwoord: haar macht komt voort uit de erotische kracht die tussen heteromannen en –vrouwen aanwezig is, en die in haar voordeel uitwerkt.

We begeven ons wellicht op glad ijs maar durven toch te stellen dat veel vrouwen een enorme seksuele begeerte in veel mannen oproepen. En de meeste heteromannen hebben hiertegen geen verweer. Ze hebben geen keus en moeten erkennen dat het verlangen hen overweldigt.

Knielende manZoals bekend impliceert dit niet dat vrouwen overal en altijd door mannen worden besprongen. Mensen zijn culturele wezens. In de loop der eeuwen zijn er sociale regels ontstaan waar de meesten zich ook aan houden. Er bestaan vele omgangsvormen en we hanteren beschaafde manieren om het andere geslacht te benaderen. Niemand zal het nut van deze ongeschreven (en soms geschreven) regels ontkennen. Maar daarmee verdwijnen bovengenoemde krachten niet. Ze worden enkel in toom gehouden, en doorgaans op een heel effectieve manier.

Er bestaan echter sluipwegen. De seksuele lust wil en zal zich uiten, ook al gebeurt dit vaak in het verborgene, en soms in een sterk gemodificeerde, bijna kunstzinnige vorm. De hierboven beschreven scène van de man die de vrouw op zijn knieën vereert kan gezien worden als een expressie van hun seksuele machtsverhouding. De man erkent de begeerte die de vrouw in hem oproept, en aanvaardt de macht die de vrouw daarmee over hem heeft. En door die openlijke erkenning levert hij zich aan haar uit. Zij is zijn meerdere. In zijn onderwerping legt hij zich neer bij haar macht. Hij aanbidt haar als zijn Godin.


StockingNawoord van de redactie:
Hierboven wordt uitsluitend ingegaan op  lustgevoelens van mannen voor vrouwen, omdat de auteur zich – gelet op het motto van deze website – wil beperken tot een specifieke vorm van aanbidding. Hiermee wordt vanzelfsprekend niet ontkend dat er vele andere uitingen van seksuele begeerte bestaan, en vele andere vormen van aanbidding.

Wilt u reageren? Heeft u tips? Of wilt u ook een artikel schrijven voor Venus in Bont? Neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier.